دامنه های شبکه اجتماعی "فالو تاکس" با بیش از 5 سال سابقه بصورت کلی بفروش می رسد
قیمت پیشنهادی خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید
info@maxam.ir
قیمت پایه برای 3 دامنه: سه میلیون تومان

دامنه ها:
followtalks.com - followtalks.net - followtalks.ir